Sahel Sahara

Airtel Ghana and Sahel Sahara Bank sign MoU